• ТД ХЕРБИ ДООЕЛ изјавува дека главната цел на раководството и целиот персонал е давање на квалитетна услуга и производ на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања и е во согласност нивните барања, потреби и очекувања.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ континуирано ќе го следи степенот на задоволство на клиентите и ќе ги проучува  и исполнува нивните препораки, барања и рекламации се со цел истите да ги користи за подобрување на услуги и производите кои ги нуди.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ се грижи за долготрајна и квалитетна соработка со сите заинтересирани страни.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал и води сметка за одржување и благопријатен творечки амбиент,
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ ќе се грижи за континуирана обука и едукација на вработените како основна потпора на Системот за управување со квалитет.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ ќе ги поддржува Системот за управување со квалитет, во согласност со барањата на меѓународните стандарди
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ се  обврзува на идентификација на внатрешните и надворешните прашања и очекувања, како и ризиците и можностите за постојано унапредување на квалитетот на услугите и производите кои ги нуди.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ ќе се стреми кон идентификување и елиминирање на сите ризици и недостатоци кои може да доведат до губење на довербата на клиентите и до намалување на профитот.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ применува процесен период кон создавање и одржување на Системот за управување со квалитет и за таа цел извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на сите услуги и производи.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на преземените ангажмани.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ се обврзува на исполнување на барањата на Законската регулатива од областа на заштита на работната и на животната средина, како и чување на ресурсите и инвестициите на најдобар можен начин.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ се обврзува на идентификување на сите аспекти на животната средина до кои се доаѓа или може да се дојде и ставање под контрола на значајните аспекти за животната средина.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ постојано ќе се стреми кон подобрување на своите дејности и услуги да бидат во склад со животната средина, преку доследно почитување на законите, прописите и стандардите.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ ќе вложува максимални напори за зачувување на здравјето и безбедноста на сите заинтересирани страни во деловни активности.
 • ТД ХЕРБИ ДООЕЛ се обврзува да ги извршува сите активност во согласност со соодветните прописи и закони за заштита на здравјето и безбедност при работа.